Wijkprogramma 2022-2023 Vredenburg

Het afgelopen jaar hebben we met hulp van bewoners en professionals uit de wijk ideeën, suggesties en adviezen verzameld om het wijkprogramma te maken voor 2022-2023. We hebben alle ontvangen berichten goed doorgenomen en gekeken welke onderwerpen haalbaar zijn en we samen kunnen oppakken. Voor elk onderwerp hebben we actiepunten gemaakt.

Deze actiepunten zijn onderdeel van het Wijkprogramma. Zoals eerder aangegeven hebben we met de wijkverenigingen en wijkplatforms het wijkprogramma vastgesteld. De thema’s waarmee we aan de slag gaan in Vredenburg zijn:

• Veilgheid en handhaving

• Openbare ruimte

• Meedoen

Hieronder is een overzicht van de thema’s weergegeven met de actiepunten voor het jaar 2022-2023.

 

Veilgheid en Handhaving

Hondenbezit: In de wijk wordt overlast ervaren van hondenpoep, omdat sommige hondenbezitters dit niet opruimen. De wens is om meer te handhaven en het plaatsen van verbodsbordjes, zodat kinderen veilig en schoon kunnen spelen. Hondenbezitters bewust maken van het probleem en prullenbakken plaatsen om hondenpoep zakjes weg te gooien. Het is soms onduidelijk waar een hondenlosloopgebied begint en eindigt.

Zwerfafval: Er is veel zwerfafval in park Immerloo en in de wijk. Om zwerfafval te verminderen in Park Immerloo kunnen er meer prullenbakken en glascontainers geplaatst worden bij de toegangswegen van het park.

Overlast: Bewoners ervaren overlast van het dealen van drugs, met name op de grote parkeerplaatsen. De suggestie is om strenger te handhaven en te controleren op plekken waar drugs worden gedeald.

 

Acties in 2022-2023

• Kijken naar de mogelijkheden om hondenbezitters bewust te maken van de overlast en het faciliteren van zakjes en prullenbakken om hondenpoep op te ruimen.

• Onderzoeken of andere bordjes duidelijker kunnen aangeven waar het hondenlosloopgebied begint en eindigt.

• We blijven aandacht schenken aan overlast van drugs tijdens het maandelijkse wijkveiligheidsoverleg. Bij het veiligheidsoverleg komen de gemeente, politie en handhaving samen.

 

Openbare Ruimte Groen

Er is behoefte aan meer groen in de wijk. Denk hierbij aan bestrating vervangen voor groen. Bewoners betrekken bij het beplanten en onderhouden van stukken groen in de openbare ruimte. Meer groen voor creativiteit en aandacht voor klimaatadaptatie.

Bewoners stimuleren om eigen tuinen te vergroenen i.p.v. te verstenen.

Spelen: Meer natuurlijke speelplekken voor kinderen creëren.

 

Acties in 2022-2023

• Ondersteunen van bewonersinitiatieven om versteende pleinen/hofjes te vergroenen.

• Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor speelplekken voor kinderen.

• Bewoners motiveren om eigen tuinen te vergroenen i.p.v. te verstenen

 

Meedoen Ontmoeten

Plekken waar je elkaar kunt ontmoeten in de wijk worden gemist. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken met picknicktafels of horeca. Maar denk ook aan stadstuintjes, kinderboerderij, enz. Er mogen meer (culturele) activiteiten georganiseerd worden voor in de wijk en Park Immerloo.

 

Acties in 2022-2023

• Realisatie van het Immerlokaal in Immerloopark.

• Bewoners stimuleren om aan te geven waar ze graag bankjes willen zien in de openbare ruimte. Bewoners kunnen hun verzoek per e-mail doorgeven aan SVB, Stichting Bewoners Vredenburg: sbvredenburg@gmail.com

• Bewoners stimuleren om zelf activiteiten te organiseren. Voor het organiseren van een activiteit waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten kan een subsidie worden aangevraagd. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_ organisaties/subsidieregeling_burgerkracht_sociaal_domein

• Onderzoeken in hoeverre (culturele en maatschappelijke) activiteiten zo veel mogelijk georganiseerd kunnen worden in De Vredenburcht.

• Mogelijkheden tot horecagelegenheden in de wijk onderzoeken.