Beleidsplan

BELEIDSPLAN

 

STICHTING BEWONERS VREDENBURG

ARNHEM

 

 

Algemene gegevens:

RSIN-nummer                 85 66 87 455

KvK-nummer                   66 76 12 47

IBAN-nummer                 NL37 ABNA 044 907 2258

Correspondentieadres      Adorppad 11 | 6836 CK ARNHEM

E-mail                            sbvredenburg@gmail.com

 

Bestuur Stichting Bewoners Vredenburg:

Regina Ram                   voorzitter

Henri van Klaveren         penningmeester

Els Roelofs                     secretaris

Herman Brüggemann     algemeen bestuurslid

 

 

 

DOELSTELLING

 

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners van Vredenburg en de wijk Vredenburg  duurzaam te versterken als een prettige woonomgeving met als kernbegrippen schoon, veilig en sociaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Missie

 • Het versterken van de saamhorigheid in de buurt
 • Het activeren van de bewoners
 • Het vergroten van het aandeel participerende bewoners
 • Het vergroten van de kwaliteit van leven en leefomgeving
 • Het bevorderen van samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties
 • Het voorzien van de bewoners van relevante informatie voor de wijk
 • Het bevorderen van gestructureerde communicatie

 

Aanpak

De Stichting wil door middel van (interactieve) communicatie en door het organiseren van buurtbijeenkomsten en bewonersraadplegingen zorgen dat ideeën en wensen van bewoners worden gehoord en worden gehonoreerd.

De Stichting zal gevraagd en ongevraagd anderen, met name de gemeente, adviseren over de wensen en ideeën van de bewoners.

De Stichting zal minimaal een maal per jaar verantwoording van haar functioneren afleggen aan de bewoners van de wijk Vredenburg.

Op uitnodiging kunnen tijdens de bewonersbijeenkomsten diverse organisaties spreken zoals Politie, Team Leefomgeving, SWOA etc. Zij kunnen vragen beantwoorden en knelpunten proberen op te lossen.

 

 

ACTIVITEITEN

 

Aanvragen

De besteding voor alle aanvragen wordt toegekend na beoordeling en goedkeuring van het Bewonersoverleg voor een budgetaanvraag t.b.v. een activiteit georganiseerd door bewoner(s) uit de wijk Vredenburg.

 

Veiligheid

De veiligheid in de wijk is een constant punt van aandacht. Hoewel in het verleden het parkeerprobleem langs de Groningersingel op initiatief van het bestuur is aangepast, is het onderwerp veiligheid constant punt van aandacht in het bestuur en wijkoverleg. De focus is niet alleen gericht op de verkeersveiligheid maar ook op de veiligheid van mens en dier.

 

Passerelle

(Loopbrug tussen de wijk Vredenburg en winkelcentrum Kronenburg)

Afspraak is dat de aangebrachte beplanting in de bakken door vrijwilligers uit de wijk wordt verzorgd. Dit houdt in water geven, onderhouden van de beplanting en zwerfafval verwijderen.  Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers bereid om via een opgesteld rooster de werkzaamheden te verrichten.

 

Wijkkrant

De artikelen worden door vrijwilligers uit de wijk gemaakt en aangeleverde kopij geredigeerd en wordt 5x per jaar uitgegeven en verspreid door vrijwilligers. De inkomsten worden door advertentieverkoop en subsidie verstrekt.

 

Wijkwebsite

Deze wordt door een vrijwilliger uit de wijk bijgehouden.

 

Facebookpagina

Deze wordt op vrijwillige basis door een bewoner van de wijk bijgehouden.

 

Onderscheiding (Wijkprijs)

Vele vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de doelstelling van de SBV te bereiken en zich in te zetten voor de gehele wijk, buurt of straat. Voor vrijwilligers met een grote inzet heeft de SBV een speciale onderscheiding met oorkonde laten ontwerpen. Jaarlijks zullen er door de wijkbewoners enkele personen worden voorgedragen die voor de onderscheiding in aanmerking komen. De genomineerden zullen in een bewonersbijeenkomst worden voorgesteld en vervolgens kan er binnen een vastgestelde termijn een stem worden uitgebracht.

 

Contacten met andere organisaties

Om de doelstelling van de SBV te bereiken is het - desgewenst – belangrijk contacten de onderhouden met diverse organisaties. Belangrijke organisaties hierbij zijn:

 • Gemeente Arnhem en in het bijzonder het Team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (TLO/RKV)
 • Politie Arnhem-Zuid en dan met name de wijkagent
 • Iriszorg
 • Schoolleiding van de diverse scholen
 • Sociaal wijkteams Arnhem-Zuid
 • SWOA

 

Financiën

De inkomsten van de Stichting worden hoofdzakelijk verkregen door de Gemeente Arnhem en advertentieverkoop van de wijkkrant. 

Het financiële beheer is in handen van de penningmeester van de Stichting. Deze legt verantwoording af via begroting en jaarrekening die gepubliceerd worden tijdens een bewonersavond, in de wijkkrant en op de website.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij beëindiging c.q. opheffing van de Stichting dient het batig saldo naar een soortgelijk initiatief gaan welke een ANBI status heeft.