Wijkbewoners maken wensen Vredenburg waar

Steeds meer mensen melden zich aan om mee te doen in Vredenburg. Dat is niet zo gek ook, want de resultaten beginnen zichtbaar te worden: een mogelijke oplossing van de parkeerproblematiek op de Groningensingel, een probleem van meer dan 30 jaar. Ook komen er steeds meer sportmogelijkheden bij Recreatie Sport Vereniging Vredenburg RSVV en is er een prachtig speelplan voor Park Immerloo. Het zijn drie in het oog springende resultaten van het initiatief van de wijkbewoners, die, met hulp van gemeente en andere partners, zelf zaken in hun wijk verbeteren. 

 

Dat kan dankzij de wijkactieplannen van de Arnhemse wijken en de gemeente Arnhem voor 2014 en 2015, en die mede betaald worden door de provincie Gelderland.En er gebeurt meer in Vredenburg. Het aanbod van de wijkvereniging Vrehoek wordt vernieuwd en er wordt onderzoek gedaan naar een Hart van Vredenburg. Er is dus ook nog een hoop te doen in Vredenburg. 

Stand van zaken Wijkactieplannen
November 2014

WAP Vredenburg/Kronenburg

Punt 1:  Parkeeroverlast van grote voorzieningen terugdringen en beter beheersbaar maken
De parkeeroverlast is opgeknipt in 3 onderdelen. De overlast in Vredenburg aan Groningersingel vanuit het gebruik van de kantoren is onderzocht en er is een praktische oplossing besproken met bewoners. Deze wordt aangeboden aan de gemeente. De parkeeroverlast van winkelcentrum Kronenburg is neergelegd bij Wereldhave en daar zijn afspraken gemaakt om met de verbetering van het winkelcentrum ook de verkeerstroom beter te gaan organiseren en daarmee een betere scheiding tussen winkelparkeren en woonparkeren te bereiken. De gemeente gaat bijdragen door een betere routing aan te geven na de oplevering van de rotonde Kronenburgsingel. De parkeeroverlast van Gelredome wordt in overleg met andere wijken en de gemeente opgepakt.

Punt 2: Meer groen in de wijk

Met stichting GRRROEN wordt gewerkt aan een groener Kronenburg. De kleinere projecten neemt de stichting op in eigen beheer, de deel/buurt projecten worden uitgevoerd door wijkbewoners. De grotere projecten worden besproken in de stuurgroep waar gemeente, corporaties en Wereldhave in participeren.  Als groter project is o.a. een zonne-energiedak op Winkelcentrum Kronenburg aan de orde. In Vredenburg is op dit moment Park Immerloo het groenproject dat de meeste aandacht vraagt. In Vredenburg is een werkgroep Groen opgestart. Van daaruit wordt verder gekeken hoe bewoners zelf initiatief kunnen nemen in het vergroenen van de wijk i.s.m. gemeente Arnhem.

Punt 3: Behoud ontmoetingsruimte op Croydonplein

De huur van Ontmoetingscentrum Croydonplein is verlengd tot 2017. Het centrum wordt de huisvesting voor de sociale wijkteams en er moet nu een modus gevonden worden om het gebruik samen met bewoners te organiseren.

Punt 4: Bestrijden van overlast rondom flat bij MacDonalds

Volkshuisvesting neemt het initiatief om een plan van aanpak te ontwikkelen. De gemeente en bewoners vinden dat de bestaande woningen zo fris mogelijk bewoond moeten gaan worden en dat de troep op het voorerf en de balkons weggehaald wordt. Een entree aan de andere zijde zou logischer zijn en overlast voorkomen. Er is een inspiratie bijeenkomst geweest met verschillende partijen. Hier zijn ideeën geopperd gericht op sociaal en commercieel.

Punt 5: Kruispunt Kronenburgsingel veiliger maken inclusief oprit A325
Het gevaarlijkste kruispunt van Arnhem wordt aangepakt met het aanleggen van een rotonde. Er wordt gebruik gemaakt van de inbreng van bewoners ondersteund door een extern adviseur. In de randvoorwaarden moeten we nog wijzen op de oprit van de A325 en de bebording richting Winkelcentrum.

Punt 6: Publiek Gelredome en winkelcentrum zorgen voor zwerfafval

Zwerfafval in de wijk is een probleem door grote voorzieningen en anonimiteit van de veroorzaker. Er zijn inmiddels bewoners die werken in de zwerfvuilploeg. Wereldhave ondersteunt de ploeg met waardebonnen en afspraken. We zoeken verder om de structuur te verbeteren.

Punt 7: Versterken en verbreden bewonersinitiatieven Vredenburg (Vrehoek/RSVV)

De Recreatie Sport Vereniging heeft geld gekregen voor de Sportimpuls om daarmee ook de structuur van de organisatie te verbeteren. De ontwikkelingen van het beheer van het sportcentrum speelt hier een rol bij. Het pop up buurtfitness in Kronenburg is geopend. Er valt nog een slag te slaan tussen de conclusie dat mensen in Kronenburg weinig tot niet sporten en het aanbod dat nu gecreëerd is. Het nieuwe bestuur van wijkvereniging Vrehoek is druk bezig met het vernieuwen van haar activiteitenaanbod.

Punt 8: Park Immerloo wordt door beslotenheid te weinig gebruikt

Er is een nieuwe beheervisie voor Park Immerloo. Er is direct volgens dat plan gewerkt aan (achterstallig) onderhoud. Er is samen met bewoners een speelplan gemaakt en dit wordt nu uitgevoerd. Bij de Zonnepoort van Marius van Beek is de lente gevierd en in augustus is er een parkfestival gehouden. Hiermee is park Immerloo terug in de belangstelling gekomen.

Punt 9: Versterken samenhang van deelwijken door creatieve activiteiten

De creatieve activiteiten zijn dit jaar beperkt tot Focus a Locus en het Immerlooparkfestival. We moeten ons oriënteren op andere inbedding van de Kunstscouts. Mogelijk dat ze gedetacheerd meedoen in het opbouwwwerk team, waardoor we beter gaan samenwerken en meer rendement organiseren.

Punt 10: Onderzoek doen naar het “Hart” van Vredenburg

Er komt meer inzicht in de stand van zaken van het hart van de wijk. Het gaat nu om het uitwerken van de verschillende mogelijkheden maar ook het omzetten tot een samenhangend geheel. Betrokken partijen ontwikkelen nieuwe invulling voor Wijkcentrum Vredenburg, Petersborg en Rijnlandflat. Samenwerking en afstemming zoeken is hier van belang om aanbod aanvullend te laten zijn.

Tenslotte: De communicatie wordt in Vredenburg Kronenburg meer buurtgericht uitgewerkt. De behoefte om de buurt centraal te stellen is groot en die herkenbaarheid wordt ook gevonden door de communicatie die gebruikt wordt.  De websites:
Www.vredenburg.info
www.kronenburg-appelgaard.nl
www.vredenburg-kronenburg.nl